Betyg på gymnasiet – info från yrkesvägledarna

I gymnasieskolan sätts betyg efter varje avslutad kurs. Varje kurs omfattar minst 50p. Nedan kommer en beskrivning på examensbevis eller utdrag ur betygskatalog samt hur man räknar ut sitt jämförelsetal.

Examensbevis eller studiebevis

En elev kan få ett examensbevis (2500 gymnasiepoäng) när de genomgått ett fullständigt nationellt program. Examensbeviset är en sammanställning av betygen i samtliga kurser som eleven slutfört och det gymnasiearbete eleven utfört. Ett examensbevis kan endast skrivas ut en gång, förutom om du har en yrkesexamen och vill ha en högskoleexamen. Examensbeviset används vid anställning och krävs vid ansökan till vidare studier.
En högskoleförberedande examen får man genom att få godkänt i minst 2250p, på gymnasiearbetet, i svenska 1, 2 och 3, i engelska 5 och 6 samt matematik 1.
Yrkesexamen får du genom att få godkänt i minst 2250p, på gymnasiearbetet, i svenska 1, engelska 5 och matematik 1 samt i minst 400p inom de programgemensamma karaktärsämnena. För att få grundläggande behörighet krävs även godkänt i svenska 2 och 3 samt engelska 6.

Elev som inte är berättigad till ett examensbevis får ett studiebevis. Detta dokument ger inte behörighet till vidare studier men går att komplettera efter gymnasietiden.

Konsekvenser av betyget Icke Godkänd (F) i examensbeviset

Betyget F kan innebära att man inte blir behörig till vidare studier.
Betyget F kan också innebära att arbetsgivare reagerar negativt när man söker arbete.

Prövning

Om en elev har F i någon kurs kan eleven ansöka om att göra en särskild prövning under gymnasietiden. Om eleven har betyget E eller högre får eleven inte göra prövning under gymnasietiden.

Hur räknars betyget ut?

Efter varje kursslut sätts betyg. För att räkna ut sitt jämförelsetal måste man börja med att översätta betygen till poäng:
F = 0
E = 10
D = 12,5
C= 15
B = 17,5
A = 20
Alla kurser man läst räknas med förutom gymnasiearbetet och utökade kurser om de inte krävs för behörighet eller om de är meritkurser. Har man E i Ma 1 är värdet = 10 poäng som multipliceras med värdet av kursen som i Ma 1 är 100 poäng, alltså 10x 100 = ett värde på 1000. Man räknar ut alla kurser på samma sätt för att i slutet summera alla kursers värde vilket blir ett tal mellan 20-50 000. Det talet dividerar man med de antal poäng som betyget har vilket i ett examensbevis vanligtvis är 2400 gymnasiepoäng (gymnasiearbetet räknas inte med). Det tal man då får fram är det jämförelsetal (medel) som eleven har. Till detta läggs eventuella meritpoäng (se avsnittet Högskola nedan). Vill du veta mer besök VHS hemsida . Du kan använda studentums hemsida för att räkna ut jämförelsetalet.


På gymnasiet kommer du att få kursbetyg. Du läser en eller flera kurser kopplade till ett ämne och för varje kurs du läser får du ett nytt kursbetyg som kompletterar tidigare betyg i det ämnet. Från hösten 2011 infördes en ny betygsskala inom gymnasieskolan. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Den nya betygsskalan är tänkt att ge bättre förutsättningar för tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning.